Privacyverklaring

Van Diggelen Interim

 

Dit is de privacyverklaring van Van Diggelen Interim ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Arnhem onder nummer 09187963, hierna te noemen: “VDI”.

VDI verzamelt diverse (persoons)gegevens bij het gebruik van de websites www.vandiggeleninterim.nl, www.vandiggeleninterim.com en bij haar dienstverlening. VDI verwerkt de persoonsgegevens in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voorop staat dat VDI behoorlijk en zorgvuldig omgaat met de privacy van bezoekers van de website(-s) en bij haar dienstverlening.

Onze privacyverklaring beschrijft het beleid dat VDI hanteert met betrekking tot het verzamelen, verwerken, gebruiken, opslaan en beschermen van persoonsgegevens (hierna: “Privacyverklaring”).

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die een natuurlijk persoon kunnen identificeren. Een persoon is identificeerbaar indien direct of indirect de identiteit van de persoon redelijkerwijs, zonder onevenredige inspanning vastgesteld kan worden. Direct identificerende gegevens zijn bijvoorbeeld naam, adres en geboortedatum. Gegevens die niet direct, maar wel met behulp van andere gegevens herleidbaar zijn tot een individu, vallen ook onder het begrip persoonsgegevens. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een IP-adres.

Welke persoonsgegevens worden er verwerkt en met welk doel?

VDI kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf actief aan ons verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch, of omdat wij deze in het kader van onze dienstverlening van derden verkrijgen.
In alle andere gevallen vragen wij specifiek en expliciet uw toestemming om persoonsgegevens van u te mogen verwerken voor een bepaald doel, zoals voor marketingdoeleinden zoals het toezenden van een nieuwsbrief. Indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, staat het uw altijd vrij deze toestemming weer in te trekken.
Hieronder lichten wij toe wanneer welke persoonsgegevens worden verwerkt voor welke doeleinden.

Websitebezoekers

VDI gebruikt in alle gevallen alleen die persoonsgegevens die de bezoekers van de websites zelf aan VDI ter beschikking stellen. De bezoekers stellen die gegevens onder andere ter beschikking door deze zelf in te vullen in de email die opent bij gebruik van de emailbutton onder ‘Contact’, en door deze daadwerkelijk te verzenden, of door hun browser cookies te laten accepteren (bijvoorbeeld een IP-adres, zie verder onder Cookies).

Dienstverlening

Om onze dienstverlening te kunnen uitoefenen hebben wij onder meer uw geslacht, voorletters, voornaam(-en), achternaam, adres/postcode, woon-/vestigingsplaats, telefoonnummer (-s) en een e-mailadres, functietitel en betalingsgegevens nodig.

Marketing/nieuwsbrieven

Van onze cliënten verzamelen wij contactgegevens zoals voorletters, voornaam(-en), achternaam, adres/postcode, woon-/vestigingsplaats, telefoonnummer en een e-mailadres. Voornoemde gegevens verzamelen wij ook van onze contactpersoon bij bedrijven of organisaties (zakelijke contactgegevens). Deze gegevens kunnen door ons worden gebruikt voor marketingdoeleinden, waaronder het toezenden van een nieuwsbrief.

Doel verwerken persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden voor de volgende doeleinden:

  • om met u overeenkomsten te kunnen sluiten en deze uit te kunnen voeren en na te kunnen komen;
  • om opdrachten overeen te komen en/of uit te kunnen (laten) voeren;
  • om u te informeren over (wijzigingen in) onze dienstverlening, producten en overige activiteiten (bijv. via e-mail en nieuwsbrieven);
  • om geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte;
  • om een financiële administratie te voeren, en;
  • om u toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van de websites www.vandiggeleninterim.nl en www.vandiggeleninterim.com.

Derden en persoonsgegevens

Wij verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend in de navolgende omstandigheden.

Uitvoering van een overeenkomst

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden is toelaatbaar wanneer dit noodzakelijk is voor de uitoefening van onze overeenkomst. Wij geven daarbij alleen die gegevens door die deze derden ook echt nodig hebben om de door ons gevraagde werkzaamheden voor u uit te voeren.

Met uw toestemming

Met uw toestemming zullen wij eventueel persoonsgegevens aan andere partijen doorgeven. Toestemming kan alleen worden gegeven indien het doel en de gevolgen voor u duidelijk zijn.

Voor externe verwerking

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. VDI blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Om wettelijke redenen

Persoonsgegevens worden verstrekt aan derden indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Cookies

VDI gebruikt alleen functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Rechten betrokkenen

Correctie, inzage, verwijdering, dataportabiliteit en beperking

U bent onze cliënt, dus u heeft het recht om te bepalen welke gegevens wij van u wel of niet ontvangen. U heeft het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren, in te zien, te verwijderen en over te dragen (dataportabiliteit).

Ook kunt u de verwerking van uw persoonsgegevens beperken en heeft u het recht om niet te worden onderworpen aan een geautomatiseerde besluitvorming.
U kunt een verzoek hiertoe sturen naar info@vandiggeleninterim.nl. Wij stellen dit zeer op prijs, omdat wij uiteraard alleen onze dienstverlening goed kunnen doen, wanneer de gegevens waarmee wij voor u werken correct zijn.

VDI zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Klachten

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen via info@vandiggeleninterim.nl. Wij beloven u dat deze klacht onze aandacht krijgt.

Mocht u toch van mening blijven, dat wij niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens zijn omgegaan, dan wijzen wij u op de klachtenprocedure bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze instantie is bevoegd om kennis te nemen van uw klacht.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Ons uitgangspunt is dat wij persoonsgegevens alleen bewaren zo lang dat nodig is om u onze diensten te kunnen leveren, tenzij er een wettelijke bewaarplicht op ons rust om uw persoonsgegevens langer te bewaren. Daarna zullen uw persoonsgegeven worden verwijderd.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij zullen alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik of aanpassing alsmede voor geheimhouding van de gegevens.

Vragen?

Zoals hierboven aangegeven, proberen wij zo zorgvuldig mogelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Heeft u vragen over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens? Aarzel dan niet en neem hierover contact met ons op. Wij zullen dan ons best doen om deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.
Hebt u vragen over ons Privacyverklaring?

Neem dan contact met ons op via info@vandiggeleninterim.nl.