Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Uitvoering Opdrachten

Artikel 1 Definities

 1. De eenmanszaak Van Diggelen Interim gedreven door M.L. van Diggelen, geboren te Nijmegen op 06 april 1970 en zaakdoende te 6542 TE Nijmegen aan de Voorstadslaan 355, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Arnhem onder nummer 09187963 hierna te noemen: “VDI”,
 2. Opdrachtgever
  Iedere rechtspersoon, personenassociatie, personenvennootschap dan wel natuurlijke persoon die rechtstreeks met Van Diggelen Interim individuele overeenkomsten van opdracht aangaat; de in deze definitie bedoelde rechtspersoon, personenassociatie, personenvennootschap of natuurlijke persoon wordt in de individuele overeenkomsten van opdracht ook Opdrachtgever genoemd.
 3. Opdracht of Overeenkomst
  Iedere schriftelijke, elektronische of telefonische (mogelijk gevolgd door een schriftelijke bevestiging) opdracht tot het aangaan van een individuele overeenkomst van opdracht gesloten tussen Opdrachtgever en VDI.
 4. Vergoeding
  Het totaal van de door de Opdrachtgever en VDI in de Opdrachtovereenkomst overeengekomen vergoedingen voor de Opdracht, waaronder in ieder geval begrepen: dag- dan wel uurvergoedingen, onkostenvergoedingen en valuta-afspraken (alle bedragen zijn exclusief BTW).

Artikel 2 Toepassingsgebied

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de Opdrachtgever en VDI, waarop VDI deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard tot het verrichten van een Opdracht door VDI ten behoeve van de Opdrachtgever, zoals nader overeen te komen in een door partijen getekende Opdrachtovereenkomst, waarvan deze voorwaarden een onlosmakelijk onderdeel uitmaken. Indien zich tussen de Opdrachtgever en VDI een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. Wijzigingen, aanvullingen en/of afwijkingen op deze voorwaarden dienen voor ondertekening van de opdrachtbevestiging schriftelijk te worden bevestigd.

Artikel 3 Opdracht of Overeenkomst en opdrachtbevestiging

 1. De Opdrachtovereenkomst komt tot stand op het moment dat een door VDI en de Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door VDI retour is ontvangen. Zolang de opdrachtbevestiging niet retour is ontvangen, behoudt VDI zich het recht voor de capaciteit elders in te zetten. De in voorgaande zin opgenomen regel geldt eveneens voor wijzigingen in de overeenkomsten.
 2. Indien de Opdrachtgever genoodzaakt is een Opdracht voor ingangsdatum te annuleren, zal deze de annulering zo tijdig mogelijk bekendmaken en in overleg treden over een te bepalen schadevergoeding.

Artikel 4 Informatie en wijzigingen

 1. De Opdrachtgever en VDI zorgen ervoor dat bij totstandkoming van de Opdrachtovereenkomst, partijen over alle in het kader van de Opdracht voor hen relevante informatie beschikken die voor hen in redelijkheid van belang kan zijn voor het aangaan van een Opdrachtovereenkomst.
 2. Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan VDI die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht. Hieronder dient onder andere, doch niet uitsluitend, te worden begrepen een situatie waarin er zodanige veranderingen optreden in de bedrijfssamenstelling, de vermogenssituatie, de bedrijfsbestemming, de bedrijfsomvang, het voorraadbeheer enz. van Opdrachtgever, dat VDI haar adviezen/diensten daaraan zou moeten aanpassen of dat reeds uitgevoerde adviezen/diensten mogelijk niet meer toereikend zijn.
 3. VDI kan slechts ten opzichte van Opdrachtgever aan de op haar rustende zorgverplichting voldoen indien Opdrachtgever het in 4.1 en 4.2 bepaalde strikt naleeft.
 4. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen Opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken ter beschikking van VDI zijn gesteld, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is VDI bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de Opdracht
 5. Opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan VDI verschafte informatie. Indien het niet tijdig, juist of volledig aanleveren van informatie tot gevolg heeft dat VDI meer tijd of extra kosten aan de uitvoering van de Opdracht moet besteden, belast VDI de met die extra tijd gemoeide vergoeding en/of de extra te maken kosten door aan Opdrachtgever.
 6. Indien een wijziging of uitbreiding van de te verrichten werkzaamheden nodig is of hierom verzocht wordt, zullen partijen in onderling overleg de oorspronkelijke Opdrachtovereenkomst op de relevante onderdelen wijzigen en dienaangaande nieuwe prijsafspraken maken.
 7. Van meerwerk is ook sprake indien de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid en zal op relevante onderdelen in de Opdrachtovereenkomst schriftelijk worden aangepast.

Artikel 5 Uitvoering van de werkzaamheden

 1. Aan VDI verstrekte Opdracht leidt uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van VDI, niet tot resultaatsverplichtingen, tenzij uit de aard van de verstrekte Opdracht of uit hetgeen partijen zijn overeengekomen anders blijkt.
 2. VDI en de Opdrachtgever zullen redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen met juiste, volledige en betrouwbare gegevens en bescheiden, teneinde deze verplichting zo goed mogelijk te kunnen nakomen. Ook indien deze van derden afkomstig zijn.
 3. VDI bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de verleende Opdracht wordt uitgevoerd met inachtneming van de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen.
 4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door VDI opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte Opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn.
 5. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar Opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door VDI zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 6: Inschakeling derden

 1. Het is VDI toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht indien nodig gebruik te maken van derden. Met de inschakeling van deze derden gemoeide kosten worden doorbelast aan Opdrachtgever.
 2. Voor zover VDI bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht gebruik moet maken van door externe adviseurs opgestelde adviezen, waaronder begrepen adviezen van accountants, advocaten, fiscalisten, financieel adviseurs, sales- en marketing professionals, architecten, (kantoor-)inrichters, installatiebureaus etc., zal zij daarbij zoveel mogelijk tevoren overleg plegen met Opdrachtgever en bij de selectie van de betreffende derde de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. VDI is niet aansprakelijk voor (toerekenbare) tekortkomingen van deze externe adviseurs.
 3. VDI is verantwoordelijk voor de door haar bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht ingeschakelde derden, die niet zijn aan te merken als externe adviseur in de zin van het hiervoor in artikel 6.2. bepaalde, zoals uitzendkrachten, externe hulpkrachten etc

Artikel 7 Vergoeding

 1. De Opdrachtgever is verplicht om periodiek aan VDI de Vergoeding voor de Opdracht te betalen.
 2. VDI zal maandelijks achteraf aan de Opdrachtgever factureren over de door hem in het kader van de Opdracht verrichte werkzaamheden op basis van de daadwerkelijk door VDI aan de Opdracht bestede tijd, met dien verstande dat de eerste factuur de periode beslaat tussen de aanvang van de Opdracht en de daarop volgende kalendermaand.
 3. Een toename tot maximaal 10% van het aantal te declareren uren, zoals overeengekomen in de Opdrachtovereenkomst, factureert VDI niet. Bij overschrijding van de 10% worden alle declarabele uren in rekening gebracht.
 4. Indien VDI twijfelt aan de redelijkheid van de door hem te maken kosten, zal hij vooraf met de Opdrachtgever overleggen over de mogelijkheid tot vergoeding van die kosten.
 5. De Opdrachtgever is verplicht om de redelijke kosten die VDI voor de uitvoering van de Opdracht maakt te vergoeden na ontvangst van de daartoe door VDI opgestelde factuur en binnen de op die factuur genoemde betalingstermijn.
 6. Indien Opdrachtgever verzuimt binnen de overeengekomen termijn te betalen, is VDI gerechtigd haar werkzaamheden met onmiddellijke ingang op te schorten, zulks onverminderd haar overige rechten. Tevens is Opdrachtgever gehouden tot volledige vergoeding van alle eventuele buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, verband houdende met de inning van deze vordering.
 7. Indien Opdrachtgever de inhoud van de door VDI gestuurde factuur betwist, zal Opdrachtgever binnen zeven dagen na ontvangst schriftelijk reageren.
 8. VDI is gerechtigd de geldende prijzen en tarieven aan te passen door middel van een schriftelijk kennisgeving van tenminste één maand, tenzij partijen in de Opdrachtovereenkomst uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 8 Duur en beëindiging

 1. De Opdrachtovereenkomst duurt voort tot voltooiing van de opgedragen werkzaamheden of heeft de looptijd zoals gespecificeerd in de Opdrachtovereenkomst.
 2. De Opdrachtovereenkomst kan uitsluitend worden beëindigd door ontbinding, en zulks uitsluitend indien de andere partij, na deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit deze Opdrachtovereenkomst. De ontbinding dient te geschieden bij aangetekende brief.
 3. Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de Opdrachtovereenkomst had ontvangen, kan hij deze slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door VDI nog niet is uitgevoerd. Bedragen die VDI voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de Opdrachtovereenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.
 4. In afwijking van bovengenoemde kan VDI de Opdrachtovereenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk beëindigen, indien Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, indien surseance van betaling wordt verleend, indien Opdrachtgever niet in staat is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van VDI alsmede van haar bestuurders, en de door VDI bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde personen, is beperkt tot de vergoeding van de directe schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Opdracht. Deze aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van VDI voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door VDI uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico. Onder directe schade wordt – onder meer – verstaan: de gemaakte redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade; de gemaakte redelijke kosten om de prestatie van VDI aan de Overeenkomst te laten beantwoorden en de gemaakte redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.
 2. In het geval de in artikel 8.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van VDI in een specifiek geval geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid van VDI alsmede van haar bestuurders, en de door VDI bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het, ter zake de Opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt, aan de Opdrachtgever in rekening gebrachte vergoeding voor de Opdracht.
 3. De uitvoering van de verstrekte Opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 4. VDI is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de Opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de Opdrachtgever verstrekte inlichtingen.
 5. VDI is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door VDI gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door VDI kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur.
 6. VDI is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door Opdrachtgever aan VDI verzonden (email)berichten VDI niet hebben bereikt.
 7. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van VDI voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of bewuste roekeloosheid van haar vennoten en-of ondergeschikten.
 8. Opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met VDI indien VDI zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever te voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door Opdrachtgever te worden nagekomen.

Artikel 10 Overmacht

 1. VDI is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor VDI redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van VDI ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.
 2. Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van VDI geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van ziekte van VDI, verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van VDI kan worden gevergd.

Artikel 11 Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Opdrachtovereenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. VDI is niet gerechtigd de informatie die aan hem door de Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval VDI voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
 3. VDI zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde personen.

Artikel 12 Andere werkzaamheden

 1. Het staat VDI vrij gedurende de Opdrachtovereenkomst of na het einde daarvan werkzaamheden te verrichten voor of op enigerlei wijze betrokken te zijn bij activiteiten van anderen dan de Opdrachtgever, voor zover dergelijke werkzaamheden het belang van de Opdrachtgever niet schaden.

Artikel 13 Intellectuele eigendom

 1. VDI behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
 2. VDI heeft het recht de door de uitvoering van een Opdracht aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 14 Rechts- en rechterskeuze

 1. Op de Opdrachtovereenkomst, alsmede de daarvan deel uitmakende algemene voorwaarden, is Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. De Arrondissementsrechtbank te Arnhem is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van deze Opdrachtovereenkomst alsmede en de daarvan deel uitmakende algemene voorwaarden.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.